AMI

 

  Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elősegíti a tanulók személyiségfejlődését és biztosítja a tehetséggondozás lehetőségét. Hozzájárul, hogy a tanulók életkoruknak, érdeklődésüknek és képességüknek megfelelő vizuális műveltségre tegyenek szert, hogy képessé váljanak ezen ismereteik felhasználására a mindennapi életben és a továbbtanulásban. 

Alapfokú és továbbképző évfolyamokon fejleszthetik műveltségüket, és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot.                                

A képzés célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és tovább éltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében.    

                                                

  Képzőművészet

   A művészeti iskola az a hely, ahol kifejezésformát kaphat a kreatív, alkotó magatartás; ahol megtanítjuk tolerálni, tisztelni mások szokásait, kultúráját; ahol lehetőséget teremtünk az együttműködésre, a játékos, élményszerű, komoly munkára; ahol továbbadhatjuk a múlt értékeit, és érzékennyé tudjuk tenni a fiatalokat a jelen problémáira és azok kulturális, művészi kifejezésére. A foglalkozásokon a művészet tisztelete, a tudásátadás szándéka érezhető, ahol olyan eszközökkel, anyagokkal és műhelytitkokkal, olyan értékrenddel találkoznak, amelyekről a hétköznapokban sejtelmünk sincs, miközben megismerhetik képességeiket is.

A foglalkozások heti két alkalommal 2x 45 percben történnek.

Tanár:  Kolek Sarolta- rajztanár

 

  Zeneoktatás

 

  A zeneiskola fő profilja az amatőr képzés, zenét szerető, értő, hangverseny-látogató közönség nevelése, a kiemelkedő képességű növendékek pályára irányítása.

Zongora, furulya, gitár, trombita, – hangszereken tanulhatnak a gyermekek, melyeket lehetőség szerint a zeneiskola biztosít a növendékek számára.

A zenetanulás, hasznossága, fontossága:

Előnyei között említhetjük, hogy a növendék élményszerűen ismeri meg a zene nyújtotta kifejezési formákat. Formálja személyiségét, érzelemvilágát. A gyermek alkotó munkát végez a zenetanulás során, kitartásra neveli, elősegíti problémamegoldó képességének fejlődését, s pozitívan hat az agy fejlődésére is. (pl. fejleszti a matematikai érzéket, a koncentrációs képességet, az akaraterőt, a kitartást.) Az elért sikerek pedig önbizalmat adnak a gyermeknek.

Foglalkozások:

A tanítás délutánonként történik, kiváló zenetanárokkal. A legkisebbeknek közvetlenül az általános iskolai órák után kezdődnek a foglalkozások. Ezek a foglalkozások nem megterhelőek számukra, sőt kikapcsol, feloldja az iskolai tanórák komoly munkájában való részvétel okozta fáradtságot.

Hangszer tanulása heti 2×30 percben történik, mellette heti 2×45 percben kötelező csoportos szolfézsoktatáson vesznek részt a gyerekek.

Tanáraink:

Horváth-Gergely Enikő – szolfézs-zeneelémélet

Gyüre Bálint –klasszikus  orgonaművész, okleveles zeneismeret tanár – zongoratanár

A tanszak 2003?-tól működik.

 

  Színjáték, drámajáték

Iskolánkban 2003 óta működik ez a művészetoktatási ág, egy 7-12 fős drámacsoporttal heti 4 órában.

A színjátszás olyan összetett művészeti tevékenység, amely a legkülönbözőbb területeken egyszerre fejleszti a gyerekeket. A jó színjátszó rengeteg mindent csinál egyszerre a színpadon: beszél, mozog, táncol, énekel, figyel a partnerére, szükség esetén rögtönöz, megtanul és fejben tart különböző szövegeket, érzelmei segítségével beleképzeli magát más emberek helyzetébe, és úgy szól, cselekszik, reagál, ahogy ők tennék. A játékok során azután megtanul csapatban dolgozni, fokozatosan nő a munkabírása, erősödik benne az igényesség és a kritikai érzék, nő a felelősségérzete a társak, a csoport és a produkció iránt. Egyre igényesebbé válik önmagával és a környezetével szemben.

 A drámapedagógia a XX. századi személyiségközpontú reformpedagógiák egyike, amely tevékenységét a játékra alapozza. Alkalmazásával csoportos tevékenységben, a cselekvés folyamatában fedezik fel a résztvevők a körülöttük lévő tárgyi világot és önnön belső világukat.

 

  Modern tánc

  Az alapfokú művészetoktatás követelményei, és a tantervi programja lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér-és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra, érzelmi nyitottságra neveli. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét.

A program keretében folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet különböző műfajai iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását.

Figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon képességeiktől és a szorgalmuktól függően fejleszthetik tánctechnikai, előadói műveltségüket és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot.

A képzés célja és feladatai:

A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével, megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére.

Fejlessze a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját, testi-lelki állóképességét, kapcsolatteremtő képességét. Neveljen egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat, a táncművészetet értő közönséget, táncot szerető fiatalokat. Készítsen fel a szakirányú továbbtanulásra.

 

  Moderntánc tanszak

  A moderntánc tanszak célja a modern- és kortárstánc technikák megismertetése és az előírt tananyag elsajátítása mellett a személyiség fejlesztése, az önálló kapcsolatteremtő improvizáció, kreativitás kialakítása.

A tanszak feladata:

    Ismertesse meg a tanulóval a modern-kortárstáncművészet főbb irányzatait, az irányzatok technikai alapelemeit, a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait, a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait.

Fejlessze a tanuló technikai adottságait, mozgásmemóriáját, koncentrálóképességét, muzikalitását, kreativitását, tér- és formaérzékét, előadói készségét, személyiségét, kapcsolatteremtő képességét.

 Alakítsa ki a tanulóban a modern-kortárstáncművészet iránti nyitottságot, a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát, a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, a rendszeres munka igényét, az önálló gondolkodás igényét, az improvizáció és kompozíció tudatos használatát.

 Ösztönözze a tanulót az igényes munkára, a tánc és színházi események látogatására, az érzelmi nyitottságra, az egészséges életmódra.

Adjon teret a tanuló fantáziájának kibontakozására, a kreativitás megnyilvánulására, az improvizációs készség kibontására.

Irányítsa a tanulót szakirányú továbbtanulásra, a továbbképző folytatására, az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra.

Tanár. Szoboszlay Csilla táncpedagógus

Joomla templates by a4joomla