IKT.szám: 230/2021.                                

 

Intézményvezetői utasítás

Dánszentmiklósi Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolára vonatkozó járványügyi intézkedések

 

Az Intézményvezetői utasítás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott „Intézkedési terv a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről”, az ezt módosító VIII. sz. /4541/2021/ KOAT sz. „Védekezés a köznevelési intézményekben” című, valamint a 431/2020 (IX.31.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ „Javasolt alapelvek a Covid-19 járvánnyal kapcsolatos, köznevelési intézményeket érintő döntések meghozatalához” figyelembevételével készült.

Mint a Dánszentmiklósi Ady Endre Általános Iskola és AMI intézményvezetője, az intézmény SZMSZ alapján, - saját önálló jogkörömben - az iskola alkalmazottjaira, tanulóira és az intézménybe belépőkre az alábbi utasítást hozom

 

Tanulók fogadása:

 • Az oktatásban és nevelésben csak egészséges tanuló vehet részt.
 • Betegséget követően a gyermek gyógyulttá nyilvánítását orvosi igazolás bemutatásával kell igazolni. („Közösségbe mehet.”)
 • A gyalogosan érkező diákok a főbejárat melletti kapun, a kerékpárral érkezők pedig a kerékpár tárolónál lévő kapun léphetnek be az iskola területére. Kapunyitás 730-kor.
 • Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnek alaposan kezet kell mosnia vagy fertőtlenítenie kell a kezét. Ezt a takarító és az ügyeletes nevelő ellenőrzi.
 • A tanulók a tantermükben a saját, állandó helyükön várják a tanítási óra kezdetét nyitott ajtónál.
 • A közösségi terekben (folyosón, előterekben) mindenki számára (pedagógusok, tanulók) kötelező a maszk szabályos (orrot, szájat eltakaró) használata és a megfelelő távolság betartása.
 • Az intézmény termeiben, mosdóiban elhelyezésre kerül kézfertőtlenítő, folyékony szappan, papír kéztörlő, melynek pótlása a takarítók feladata.

 

Szünetek rendje:

 • Jó idő esetén a tanulók a tízórai szünet kivételével, az udvaron tartózkodnak.
 • A ki- és bevonulás a távolságot betartva történik:

az alsó tagozatos osztályok az osztálytermek épületének bejáratanál, a felső tagozatos osztályok az udvar felőli bejáratnál.

 • Rossz idő esetén a tantermekben és a folyosón mozoghatnak a gyerekek a kellő távolság betartásával. Az ablakokat szünet alatt teljesen ki kell nyitni.

Tanteremhasználat előírásai tanítási órákon:

 • A tanórák többségét minden osztály saját tantermében tartjuk. A padok elhelyezésén és távolságán változtatni nem lehet.
 • Digitális kultúra órákat a szaktanteremben tartjuk. Itt minden óra után felületfertőtlenítést végeznek a takarítók.
 • Csoportbontás esetén az érintett tantermekben óra előtt és után szintén felületfertőtlenítést végeznek a takarítók.
 • Testnevelés órákat órarend szerint a szabadban vagy a tornaterem/szobában kell tartani.

Átöltözés az öltözőkben történik.

 • Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), időjárás és környező forgalom függvényében, mely a hetes feladata.
 • Kijelölt osztályterem tisztaságára ügyelni kell!

Délutáni foglalkozások elhelyezése:

 • Napközis csoportok:
 • I napközis csoport (1. és 2.b osztályosok):  1.osztály osztályterme
 • II. napközis csoport (2.a és 3. osztályosok): 2.a osztályterme
 • III. napközis csoport (3. és 4. osztályosok): 4. osztály osztályterme
 • IV. csoport (6.-7.-8. osztályosok): 7. osztály osztályterme

Ezekben a termekben a délelőtti tanítás és a napközis foglalkozások között felmosás és fertőtlenítés szükséges, melyet a takarítók végeznek.

 • Hitoktatás:
 • A katolikus hittan a 14-es teremben
 • Az református hittan a szürketetős épület 2-es termében
 • A katolikus hitoktatást a rajz szaktanteremben kerül megtartásra. Itt a csoportok között fertőtleníteni kell, mely a takarító feladata.
 • Etika óra: minden osztály a saját tantermében tartózkodik.
 • Fejlesztő foglalkozások a fejlesztő szaktanteremben tartandók, itt is szükséges fertőtleníteni, mely a takarítók feladata.
 • Alprogrami foglalkozások különböző tantermekben, szaktermekben lesznek, fertőtlenítés szükséges.
 • Sportfoglalkozások a testnevelés órák szabályai alapján.
 • Korrepetálások, szakkörök, kompetenciafejlesztések és egyéb olyan csoportok, ahol egy osztály tanulóiból állnak, szintén a saját tantermükben maradnak.
 • Művészeti tagozat órái:
 • zongora óra a 14-es tanteremben, fertőtlenítés szükséges.
 • grafika és festészet a rajz szaktanteremben, fertőtlenítés szükséges.
 • színjátszás a Művelődési és Sportház mozitermében, fertőtlenítés szükséges.
 • modern tánc a Művelődési és Sportház emeleti termében, fertőtlenítés szükséges.
 • Kijelölt tantermek tisztaságára ügyelni kell!

Tízóraizás/uzsonnázás rendje:

 • A napközis tanulók az ebédlőben, a többi osztály tanulói saját tantermeikben tízóraiznak.
 • A szappanos kézmosás/ fertőtlenítés a mosdókban történik.
 • A tanteremben a tanulók szalvétát használnak.
 • A kézmosást/ fertőtlenítést és a tízóraizást az ebédlőben az ügyeletes nevelő, az osztálytermekben a 2. órát tartó pedagógus ellenőrzi, felügyeli.

Ebéd rendje:

 • Az alsó-és felső tagozatos tanulók napközis csoportonként, egymás után étkeznek, a napközis nevelő és a pedagógiai asszisztens felügyeletével az ebédeltetési ütemtervnek megfelelően.
 • Kerüljük a csoportosulást!
 • Étkezések előtt és után mindenkinek alaposan kezet kell mosni, melyet a napközis és az ügyeletes nevelő ellenőriz!
 • A megfelelő védőtávolság betartása a mosdókban is kötelező!
 • Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy ne pazaroljuk a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell belehelyezni!
 • Étkezéskor nem szabad összefogdosni a kirakott evőeszközöket, poharakat, kenyeret! Amit megfogsz, azt ki is kell venni!

 

 

 

Elkülönítő, izolációs helyiség

 • Az egészségügyi szobában helyezzük el azt a tanulót, aki napközben fertőzésre utaló tüneteket mutat.
 • A tanuló felügyeletét pedagógiai asszisztens látja el
 • A fertőtlenítő kézmosásra a helyiség melletti mosdóban van lehetőség.
 • Értesítjük a szülőt, ha megérkezik, gyermekét kikísérjük a bejárathoz.

 

Kapcsolattartás szülőkkel, tájékoztatás

 • A szülők gyermeküket az első tanítási naptól az intézmény kapujáig kísérhetik, kivétel az 1. évfolyam, őket csak az első héten, az iskola udvarára egy szülő bekísérheti,
 • Személyes ügyintézés telefonon, e- mailben vagy előzetes egyeztetés alapján személyesen is törtéhet.
 • Amennyiben a tanulónál tüneteket észlel a pedagógus (hőemelkedés, láz, köhögés, torokfájás, ízlelés- szaglás képességének elvesztése) értesíti a szülőt, aki a gyermeket köteles az iskolából elvinni, a háziorvost azonnal felkeresni.
 • A szülő köteles az iskolát haladéktalanul értesíteni, ha a családban vagy gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés fennáll, esetleg valamely családtag kontaktszemély.
 • A szülő által igénybe vehető 3 igazolás betegség igazolására nem használható fel, egyéb esetben az osztályfőnök részére írásban benyújtott szülői igazolásban a távollét okának megjelölése kötelező.
 • Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 • Gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.                                      Vagyis:Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.  Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szervek, hatóságok felé!
 • A szülő köteles olyan telefonszámot megadni az intézménynek, melyen legalább az egyik gondviselő 8-16 óra között elérhető.
 • Az intézmény hivatalos tájékoztatási felülete az e-KRÉTA, melyet a gondviselő rendszeresen kísérjen figyelemmel. Tájékoztatásra használt felület még az iskola honlapja és a zárt iskolai és osztálycsoportok.
 • A szeptemberi szülői értekezletek megtartása.

Diákok tájékoztatása

 • A diákok tájékoztatására az első tanítási napon sor kerül, melyet az osztályfőnök végez.
 • A helyes kézmosásra felszólító táblák a mosdókban elhelyezésre kerülnek.
 • Aktuális változásokról az e- ellenőrzőn, a zárt iskolai és osztálycsoportok illetve az intézményi- és osztályfaliújságokon is tájékoztatjuk a tanulókat.

Intézményi helyiségek, eszközök fertőtlenítése

 • A tanév kezdését megelőzően minden helyiség felületfertőtlenítése megtörtént.
 • A mosdók és közösségi terek fertőtlenítésére délelőtt a 2. szünetet követően kerül sor.
 • Informatika és a szaktantermekben tartott órák után felületfertőtlenítést végeznek a takarítók.
 • Csoportbontás esetén az érintett tantermekben óra előtt és után szintén felületfertőtlenítést végeznek a takarítók.
 • A délutáni időszakban minden intézményi helyiségben el kell végezni a felmosást és felülettörlést fertőtlenítő tartalmú tisztítószerrel.
 • A Jelen intézkedési terv Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Operatív Törzs együttműködésével létrejött tanévkezdési protokoll alapján készült és a járványhelyzet feloldásáig, visszavonásig érvényes. Az Intézkedési Terv mindig figyelembe veszi az Emberi Erőforrások Minisztériumának Minisztere által kiadott intézkedési terv módosításait.
 • A 230/2021. sz. Járványügyi intézkedés c. Intézményvezetői utasítás hatálybalépése 2021. november 08. Ezzel együtt a 178/2021.sz. Járványügyi intézkedés Intézményvezetői utasítás érvényét veszti.

Dánszentmiklós, 2021. november 08.

                                                                                                                                                                                                                                                                 Gál Mária

intézményvezető

 

Joomla templates by a4joomla