IKT.szám•2i/2020.

Intézményvezetői utasítás

Járványügyi intézkedések

2020/2021-es tanév.

Az Intézményvezetői utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott

„Intézkedési terv 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről”, a 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ „Javasolt alapelvek a CO VID-"járvánnyal kapcsolatos, köznevelési intézményeket érintő döntések meghozatalához” figyelembevételével készült.

2. számú módosítás (változásokkal egységes szerkezetben)

Mint a Dánszentmiklósi Ady Endre Általános Iskola és AMI intézményvezetője, az intézmény SZMSZ alapján, - saját önálló jogkörömben - az iskola alkalmazottjaira, tanulóira és az intézménybe belépőkre az alábbi utasítást hozom

Tanulók fogadása:

Az oktatásban és nevelésben csak egészséges tanuló vehet részt.

Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványiigyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. Betegséget követően a gyermek gyógyulttá nyilvánítását orvosi igazolás bemutatásával kell igazolni. („Közösségbe mehet”)

A gyalogosan érkező diákok a főbejárat melletti kapun, a kerékpárral érkezők pedig a kerékpár tárolónál lévő kapun léphetnek be az iskola területére. Kapunyitás 7 30-kor.

Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnek alaposan kezet kell mosnia vagy fertőtlenítenie kell a kezét. Ezt a takarító és az ügyeletes nevelő ellenőrzi.

Október 1-jétól az intézménybe érkezéskor kötelező a testhómérséklet mérése. A mérést az ügyeletes pedagógus és az arra kijelölt személy végzik.

A jogszabály értelmében csak olyan személy léphet be az épületekbe, akinek a testhómérséklete érkezéskor nem haladja meg az országos tiszti főorvos által meghatározott mértéket. Kiskorú tanuló esetén abban az esetben, ha a testhómérséklete eléri, vagy meghaladja ezt az értéket, akkor a többi tanulótól el kell ót különíteni és erről a szülőt, törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.

A tanulók a tantermükben a saját, állandó helyükön várják a tanítási óra kezdetét nyitott ajtónál.

A tanítás kezdete előtt és tanítás után, valamint az óraközi szünetekben a folyosókon, az aulában és az udvaron (amennyiben a másfél méteres távolság nem tartható) mindenki számára (pedagógusok, tanulók) kötelező a maszk szabályos (orrot, szájat eltakaró) használata.

A tanulók egymás tantermébe nem mehetnek be, a folyosón nem csoportosulhatnak. Az intézmény termeiben, mosdóiban elhelyezésre kerül kézfertőtlenítő, folyékony szappan, papír kéztörlő, melynek pótlása a takarítók feladata.

Szünetek rendje:

                 Jó idő esetén a tanulók a tízórai szünet kivételével, az udvaron tartózkodnak.

 A ki- és bevonulás a torlódás elkerülése érdekében, sorakozó nélkül a 1,5 m távolságot betartva a következő útvonalon történik:

Az alsó tagozatos osztályok: az osztálytermek épületének bejárata

5. osztály: főbejárat

6-8.osztály: sportpálya felőli bejárat

7. osztály: udvar felőli bejárat

Rossz idő esetén a tantermekben és a folyosón mozoghatnak a gyerekek a kellő távolság betartásával. Az ablakokat szünet alatt teljesen ki kell nyitni.

Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken (folyosó, előterek, mosdók, öltözők), úgy az ott tartózkodás idején mindenki számára (pedagógusok, tanulók) kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.

Az udvar felosztása a szünetekben, a tanulócsoportok keveredésének csökkentése érdekében:

alsó tagozat: a játszótér használata nélkül.

  • 1 .a mászóka és csúszda közötti udvarrész

I .b csúszda mögötti udvarrész

20. az udvar fákkal körüll vett része

3.0. hinták mögötti udvarrész

4.0. politechnika terem mögötti udvarrész felső tagozat

5. o. Ady szobor környéke

6.0. sportpálya hátulsó területe

  • 7.0. az udvar viakoloros része

8.0. sportpálya melletti füves udvarrész

Tanteremhasználat előírásai tanítási órákon:

A tanórák többségét minden osztály saját tantermében tartjuk. A padok elhelyezésén és távolságán változtatni nem lehet, a 1,5 méter megtartására törekedni kell. Digitális kultúra órákat a szaktanteremben tartjuk. Itt minden óra után felületfertőtlenítést végeznek a takarítók.

Csoportbontás esetén (technika és tervezés, angol 6. osztály.) az érintett tantermekben óra előtt és után szintén felületfertőtlenítést végeznek a takarítók.

Testnevelés órákat eső, erós szél, vagy 15 0C fok alatti hőmérséklet kivételével a szabadban kell tartani. Ha ugyanazt az eszközt használja több tanuló, akkor előtte az eszközt és a kezüket is fertőtleníteni kell.

Átöltözés kinti óra esetén alsó tagozatnál az osztályteremben, felső tagozatnál az öltözőkben történik.

Az öltözőpadokat az osztályok között fertőtleníteni kell, mely a takarítók feladata.

Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), időjárás és környező forgalom függvényében, mely a hetes feladata. Kijelölt osztályterem tisztaságára ügyelni kell!

Délutáni foglalkozások elhelyezése:

  • Napközis csoportok:

l . osztályos napközi: l. b osztályterme

2. osztályos napközi: 2. osztályterme

3.-4. osztályos napközi: I .a osztályterme

5.-8. osztályos napközi: tornaszoba

Ezekben a termekben a délelőtti tanítás és a napközis foglalkozások között felmosás és fertőtlenítés szükséges, melyet a takarítók végeznek.

  • Hitoktatás:

A katolikus hittan a 10-es teremben

Az evangélikus hittan a szürketetös épület 2-es termében

A református hittan a rajz szaktanteremben kerül megtartásra. Itt a csoportok között fertőtleníteni kell, mely a takarító feladata.

  • Etika óra: minden osztály a saját tantermében tartózkodik.

 Fejlesztő foglalkozások a fejlesztő szaktanteremben tartandók, itt is szükséges fertőtleníteni, mely a takarítók feladata.

  • Alprogrami foglalkozások különböző tantermekben, szaktermekben lesznek, fertőtlenítés szükséges.
  • Sportfoglalkozások a testnevelés órák szabályai alapján.
  • Korrepetálások. szakkörök. kompetenciafejlesztések és egyéb olyan csoportok, ahol egy osztály tanulóiból állnak, szintén a saját tantermükben maradnak.
  • Művészeti tagozat órái:

zongora óra a TTT tanteremben, fertőtlenítés szükséges.

grafika és festészet a rajz szaktanteremben, fertőtlenítés szükséges.

színjátszás a Művelődési és Sportház mozitermében, fertőtlenítés szükséges.

modern tánc a Művelődési és Sportház emeleti termében, fertőtlenítés szükséges.

         Kijelölt tantermek tisztaságára ügyelni kell!

Tízóraizás/uzsonnázás rendje:

Az l.a osztály tanulói az ebédlőben- fertőtlenítés szükséges- a többi osztály tanulói saját tantermeikben tízóraiznak, Osztályonként zárt edényben kapják meg az ételt és ott fogyasztják el a helyükön. Az alsó- és a felső tagozaton is kijelölt felelősök viszik a tantermekbe az ételt az ebédlőből. A kiürült edényeket a felelősök viszik vissza az ebédlőbe. A tanteremben a tanulók szalvétát használnak.

A mosdóbeli torlódás elkerülése érdekében célszerű a kézfertőtlenítést az osztályban elvégezni, amennyiben a tanuló rendelkezik kézfertőtlenítővel.

A kézmosást/kézfertőtlenítést és az étel kiosztását a 2. órát tartó pedagógus felügyeli.

Ebéd rendje:

Az alsó-és felső tagozatos tanulók napközis csoportonként, egymás után étkeznek, a napközis nevelő és a pedagógiai asszisztens felügyeletével az ebédeltetési ütemtervnek megfelelően.

Kerüljük a csoportosulást!

Étkezések előtt és után mindenkinek alaposan kezet kell mosni, melyet a napközis és az ügyeletes nevelő ellenőriz!

A megfelelő védőtávolság betartása a mosdókban is kötelező!

Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy ne pazaroljuk a papírtörlőt! Használt papí törlőt a kijelölt gyújtóedénybe kell belehelyezni!

Étkezéskor nem szabad összefogdosni a kirakott evőeszközöket, poharakat, kenyeret!

Amit megfogsz, azt ki is kell venni!

Az étkezések között a fertőtlenítés kötelező, melyet a takarító végez!

Elkülönítő, izolációs helyiség

Az egészségügyi szobában helyezzük el azt a tanulót, aki napközben fertőzésre utaló tüneteket mutat.

A tanuló felügyeletét pedagógiai asszisztens látja el, akinek kötelező a gumikesztyű és maszk használata.

A fertőtlenítő kézmosásra a helyiség melletti mosdóban van lehetőség. Értesítjük a szülőt, ha megérkezik, gyermekét kikísérjük a bejárathoz.

Kapcsolattartás szülőkkel, tájékoztatás

A tanévnyitóra csak az l . osztályos tanulóink szülei jöhetnek! Szájmaszk viselése, a járványügyi helyzetnek megfelelő védőtávolság betartása a felnőtteknek kötelező!

     A szülök gyermeküket az első tanítási naptól az intézmény kapujáig kísérhetik, kivétel az l . évfolyam, őket csak az első héten, az iskola udvarára egy szülő bekísérheti, betartva a járványügyi védekezés előírásainak szabályait (maszk használata, megfelelő távolság tartása).

A járványügyi védekezés idején az intézmény épületébe nem lehet belépni. Ettől eltérni csak különösen indokolt esetben az intézményvezető vagy helyettese engedélyével lehet.

Személyes ügyintézés telefonon vagy e- mailben történhet.

Indokolt esetben előre egyeztetett időpontban, a járványügyi védekezés előírásainak megfelelően (kézfertőtlenítés, maszk használata) lehet belépni az intézménybe a főbejáratnál. A belépők nyilatkozatot töltenek ki, nevüket, adataikat, belépés idejét az iskolatitkár rögzíti.

Amennyiben a tanulónál tüneteket észlel a pedagógus (hőemelkedés, láz, köhögés, torokfájás, ízlelés- szaglás képességének elvesztése) értesíti a szülőt, aki a gyermeket köteles az iskolából elvinni és a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján a háziorvost azonnal értesíteni.

A szülő köteles az iskolát haladéktalanul értesíteni, ha a családban vagy gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt tetőzés fennáll, esetleg valamely családtag kontaktszemély.

A szülő által igénybe vehető 3 nap igazolás járvány idején betegség igazolására nem használható fel, egyéb esetben az osztályfőnök részére írásban benyújtott szülői igazolásban a távollét okának megjelölése kötelező.

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.

Gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni. Vagyis:

Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szervek, hatóságok felé!

A szülő köteles olyan telefonszámot megadni az intézménynek, melyen legalább az egyik gondviselő 8-16 óra között elérhető.

 Az intézmény hivatalos tájékoztatási felülete az e-KRÉTA, melyet a gondviselő rendszeresen kísérjen figyelemmel. Tájékoztatásra használt felület még az iskola honlapja és a zárt iskolai és osztálycsoportok.

A szeptemberi szülői értekezletek a járványügyi védekezés előírásainak betartása mellett (kézfertőtlenítés, maszk használata, 1,5 méter távolságtartás) megtartásra kerülnek.

Diákok tájékoztatása

     A diákok tájékoztatására az első tanítási napon sor kerül, melyet az osztályfőnök végez.

A helyes kézmosásra felszólító táblák a mosdókban elhelyezésre kerülnek.

Aktuális változásokról az e- ellenőrzőn, a zárt iskolai és osztálycsoportok illetve az intézményi- és osztályfaliújságokon is tájékoztatjuk a tanulókat.

Intézményi helyiségek, eszközök fertőtlenítése

         A tanév kezdését megelőzően minden helyiség felületfertőtlenítése megtörtént.

A mosdók és közösségi terek fertőtlenítésére délelőtt a 2. szünetet követően kerül sor. Informatika és a szaktantermekben tartott órák után felületfertőtlenítést végeznek a takarítók.

Csoportbontás esetén az érintett tantermekben óra előtt és után szintén felületfertőtlenítést végeznek a takarítók.

A délutáni időszakban minden intézményi helyiségben el kell végezni a felmosást és felülettörlést fertőtlenítő tartalmú tisztítószerrel.

Az intézményben használt eszközöket, játékokat, sportszereket használat előtt fertőtleníteni kell.

221/./2020 sz. Járványügyi intézkedés c. Intézményvezetői utasítás hatályba lépése 2020.  szeptember 30. Ezzel együtt a 188/2020 sz. Járványügyi intézkedés c.

Intézményvezetői utasítás érvényét veszti.

Dánszentmiklós, 2020. szeptember 29.

 

Joomla templates by a4joomla